+420 595 705 301

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
Whistleblowing

Právní základ ochrany oznamovatelů

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění a podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavedlo Dětské centrum DOMEČEK, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 706 31 956 (dále jen „Dětské centrum DOMEČEK“) vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám (viz dále), kteří se dozvěděli o protiprávním jednání. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

 

Kdo může oznámení podat

Oznámení může podat fyzická osoba, která pro Dětské centrum DOMEČEK vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává nebo fyzická osoba, která byla nebo je s Dětským centrem DOMEČEK v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v souvislosti s níž oznámení podává. 

Osoba, která podává nebo činí ve vztahu k Dětskému centru DOMEČEK oznámení, se považuje za oznamovatele, kromě oznámení od osoby, která pro Dětské centrum DOMEČEK nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákon (dále jen „oznamovatel“). Dětské centrum DOMEČEK tedy vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Kdy podat oznámení

Pokud má oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o protiprávním jednání jsou v době oznámení pravdivé. Oznamovatel jedná ve veřejném a nikoli vlastním zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení.

 

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000, – Kč.

 

Ten, kdo brání jinému v podání oznámení, se dopouští přestupku. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 100.000, – Kč.

 

Kam oznámení podat

Oznamovatel může podat oznámení:

  1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Dětského centra DOMEČEK, nebo
  2. prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, jež vede Ministerstvo spravedlnosti (blíže viz Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz) ; Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)).

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Dětského centra DOMEČEK

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení písemně i ústně. K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít tyto možnosti podání:

  • elektronicky na e-mailovou adresou marta.fuglevicova@ddpd3.cz (do předmětu označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • v listinné podobě písemně v zalepené obálce na adresu: Dětské centrum DOMEČEK, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh (s označením obálky „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • v listinné podobě písemně v zalepené obálce do schránky pro příjem listovních podání umístěné u vchodu do budovy Dětského centra DOMEČEK na adrese Jedličkova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh (s označením obálky „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • telefonicky na telefonní lince +420 720026549 v provozní době telefonní linky, a to v běžných pracovních dnech příslušné osoby – středa  od 8.00 hod. do 9.00 hod.
  • na žádost oznamovatele i osobně v kanceláři příslušné osoby nacházející se v přízemí budovy Dětského centra DOMEČEK na adrese Jedličkova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a to po předchozí telefonické nebo písemné dohodě (za účelem jistého zastižení příslušné osoby). Osobní oznámení je oznamovatel oprávněn učinit buď písemně (osobní předání písemného podání), nebo ústně.

 

 

Příslušná osoba

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně určené příslušné osobě.

Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému, přijímáním a vyřizováním podání, a tedy příslušnou osobou, je u Dětského centra DOMEČEK:

 

Marta Fuglevičová

adresa: Jedličkova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh

tel. kontakt: +420 720 026 549

e-mail: marta.fuglevicova@ddpd3.cz

 

Bližší informace naleznete zde.

 

Dětské centrum DOMEČEK, příspěvková organizace

Vydáno dne 1.9.2023